واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

برای تأمین امنیت جستجو برآن شدیم تا امکان جستجوی امن را برای شما خوبان فراهم کنیم. با کلیک بر روی این لینک به وب سایت امن (https) هدایت شوید.

اسماعیل

لغت نامه دهخدا

اسماعیل . [ اِ] (اِخ ) اسمعیل نیز رسم الخطی است از آن . جوالیقی گوید: و قالوا: «سراویل » و «اسماعیل » و اصلهما «شروال »و «اِشماویل » و ذلک لقرب السین من الشین فی الهَمْس ». (المعرب چ احمد محمد شاکر ص 7). و نیز گوید: اسماءُالانبیاء صلوات اﷲعلیهم کلها اعجمیة نحو «ابرهیم » و«اسماعیل ». (ایضاً ص 13). و هم او آرد: و «اسماعیل » فیه لغتان : «اسماعیل » و «اسمعین » بالنون . قال الراجز:
قال جواری الحی ّ لما جینا
هذا و رَب ّالبیت اسماعینا.

(ایضاً ص 14).


این نام لغةً بمعنی «مسموع از خدا» است . (سفر پیدایش 16: 1 و17: 20 و21: 17) (قاموس کتاب مقدس ).