واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

امبل

لغت نامه دهخدا

امبل . [ اَ ب َ ] (اِ) آمله . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به آمله شود.