واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

برای تأمین امنیت جستجو برآن شدیم تا امکان جستجوی امن را برای شما خوبان فراهم کنیم. با کلیک بر روی این لینک به وب سایت امن (https) هدایت شوید.

تاج امیر

لغت نامه دهخدا

تاج امیر. [ اَ ] (اِخ ) دهی از دهستان خاده بخش دلفان شهرستان خرم آباد. 15 هزارگزی جنوب خاوری نورآباد 15 هزارگزی جنوب خاوری راه خرم آباد به کرمانشاه . جلگه ، سردسیر مالاریائی ، 360 تن سکنه ، آب از سراب سیاره . محصول : غلات ، تریاک ، توتون ، لبنیات . شغل اهالی زراعت ، گله داری . راه آن مالرو است . ساکنین از طایفه ٔ خاده میباشند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).