واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

برای تأمین امنیت جستجو برآن شدیم تا امکان جستجوی امن را برای شما خوبان فراهم کنیم. با کلیک بر روی این لینک به وب سایت امن (https) هدایت شوید.

حسین حدادی

لغت نامه دهخدا

حسین حدادی . [ ح ُس َ ن ِ ح َدْ دا ] (اِخ ) ابن محمد بله جکی رومی لغوی مفسر. او راست : «معراج الدرایة» در تفسیر. (معجم المؤلفین از هدیة العارفین ج 1 ص 328) (ایضاح المکنون ).