واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

حسین حدادی

لغت نامه دهخدا

حسین حدادی . [ ح ُس َ ن ِ ح َدْ دا ] (اِخ ) ابن محمد بله جکی رومی لغوی مفسر. او راست : «معراج الدرایة» در تفسیر. (معجم المؤلفین از هدیة العارفین ج 1 ص 328) (ایضاح المکنون ).