واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

برای تأمین امنیت جستجو برآن شدیم تا امکان جستجوی امن را برای شما خوبان فراهم کنیم. با کلیک بر روی این لینک به وب سایت امن (https) هدایت شوید.

دره ساکی

لغت نامه دهخدا

دره ساکی . [ دَرْ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مال اسد بخش چقلوندی شهرستان خرم آباد. واقع در 7هزارگزی جنوب خاوری چقلوندی و 4هزارگزی جنوب راه شوسه ٔ فرعی خرم آباد به چقلوندی ، با 180 تن سکنه . آب آن از چشمه ها و راه آن مالرو است . ساکنین آن از طایفه ٔ بیرالوند هستند و زمستان به قشلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).