واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

ذیافرغما

لغت نامه دهخدا

ذیافرغما. [ ف ِ رَ ] (معرب ، اِ) (از یونانی دیا، میان و فراسین جدا کردن با حجابی یا غشائی ) دیافرغما و هو الحجاب الفاصل بین آلات الغذاء و آلات التنفس . رجوع به دیافرغما شود.