واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

برای تأمین امنیت جستجو برآن شدیم تا امکان جستجوی امن را برای شما خوبان فراهم کنیم. با کلیک بر روی این لینک به وب سایت امن (https) هدایت شوید.

ذیل

لغت نامه دهخدا

ذیل . [ ذَ ] (ع اِ) دامان . دامان جامه . دامن . دامن هر چیزی . || دامنه :
و آن بیابان سر بسر در ذیل کوه
بر خلایق گشته موسی با شکوه .

مولوی .


|| آخر هر چیزی . || سپس هر چیزی . || ذیل ریح ؛ آنچه زمین را روبد از باد و نشانهائی که در ریگ از وزش باد همچون نشان کشش دامن بماند. || ذیل فرس و غیر آن ؛ دم اسپ و جز آن . دنب . ذنب . دمب . دُم . || دنبال . دنباله ٔ هر چیزی . || آنچه فروهشته باشد، از هر چیز که باشد. || ذیل دائل ؛ خواری و رسوائی . || ذوذیل ؛ لقب اسب شیبان . || ذیل صفحه ، پای ورق ، || در ذیل ، در زیر، در پائین . || ذیل کتابی ؛ دنباله . ضمیمه . لاحقه . تذییل کتابی ؛ دنباله . ضمیمه . لاحقه . تذییل . ملحقة. متمم . تتمیم . که چون استدراکی بر کتاب افزایند. ج ، اذیال ، ذیول ، اَذیُل :
دست زن در ذیل صاحب دولتی
تا ز افضالش بیابی رفعتی .

مولوی .


هود دادی پند کای پر کبر خیل
برکند از دستتان این باد ذیل .

مولوی .


او بداد رزق پر کرده ست ذیل
داد رزق تو نمی گنجد بکیل .

مولوی .


خوشبوی چرخ اطلس چرخ از بخورماست
در زیر ذیل خویش چو مجمرگرفته ایم .

نظام قاری .


آن رخت قاری کوکز کم و ذیل
در وی توانیم زددست و پاپی .

نظام قاری .


|| طول ذیل ؛ جود. سخا. جوانمردی . رادی || قصر ذیل ؛ بخل . || طویل الذیل ؛ توانگر.مالدار. غنی .