واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

برای تأمین امنیت جستجو برآن شدیم تا امکان جستجوی امن را برای شما خوبان فراهم کنیم. با کلیک بر روی این لینک به وب سایت امن (https) هدایت شوید.

ستیا

لغت نامه دهخدا

ستیا. [ س َ ت َ ] (هزوارش ، اِ) هزوارش «ستیا، ستیا» ، پهلوی «گثیه » (گیتی )، قیاس کنید با ستها. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). بمعنی ستها که دنیا و روزگار باشد. (برهان ).