واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

برای تأمین امنیت جستجو برآن شدیم تا امکان جستجوی امن را برای شما خوبان فراهم کنیم. با کلیک بر روی این لینک به وب سایت امن (https) هدایت شوید.

مترجل

لغت نامه دهخدا

مترجل . [ م ُ ت َ رَج ْ ج ِ ] (ع ص ) پیاده پا رونده . (آنندراج ). کسی که پیاده می رود. (ناظم الاطباء). || در چاه فرودآینده . (آنندراج ). کسی که در چاه فرود می آید. (ناظم الاطباء). و رجوع به ترجل شود.