واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

مرقع گلشن

لغت نامه دهخدا

مرقع گلشن . [ م ُ رَق ْ ق َ ع ِ گ ُ ش َ ] (اِخ ) مجموعه ای است عدیم النظیر از هنر ظریف نقاشی و خطاطی و جلوه گاهی خوش منظر و دلنواز و سرشار از ذوق و هنر هنروران که به خواست و دستور پادشاهی هنردوست از سلسله ٔ گورکانی هند، از جمله جهانگیر، با سرانگشت توانای هنرمندان ایرانی میان سالهای 1014 تا 1039 بوجود آمده است . و بطور کلی هنر تذهیب و ترصیع و تشعیر و تصویر و تحریر و تجلید در این نسخه نمونه ٔ عالیترین نوع هنر و هنرمندی ایرانی است . مرقعگلشن در قرن یازدهم به ایران رسید و در اواخر قرن سیزدهم زمان ولی عهدی ناصرالدین شاه در کتابخانه ٔ شاهنشاهی به ثبت رسیده است . مرقع گلشن در حال حاضر دو بخش دارد بخش نخست دارای 90 ورق و بخش دوم مشتمل بر 43ورق که با توجه به دورو بودن اوراق جمعاً 262 قطعه نقاشی و رسم الخط و تشعیرسازی دارد. (از فهرست مرقعات کتابخانه ٔ سلطنتی تألیف بدری آتابای ص 7 تا11).