واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

برای تأمین امنیت جستجو برآن شدیم تا امکان جستجوی امن را برای شما خوبان فراهم کنیم. با کلیک بر روی این لینک به وب سایت امن (https) هدایت شوید.

مرقع گلشن

لغت نامه دهخدا

مرقع گلشن . [ م ُ رَق ْ ق َ ع ِ گ ُ ش َ ] (اِخ ) مجموعه ای است عدیم النظیر از هنر ظریف نقاشی و خطاطی و جلوه گاهی خوش منظر و دلنواز و سرشار از ذوق و هنر هنروران که به خواست و دستور پادشاهی هنردوست از سلسله ٔ گورکانی هند، از جمله جهانگیر، با سرانگشت توانای هنرمندان ایرانی میان سالهای 1014 تا 1039 بوجود آمده است . و بطور کلی هنر تذهیب و ترصیع و تشعیر و تصویر و تحریر و تجلید در این نسخه نمونه ٔ عالیترین نوع هنر و هنرمندی ایرانی است . مرقعگلشن در قرن یازدهم به ایران رسید و در اواخر قرن سیزدهم زمان ولی عهدی ناصرالدین شاه در کتابخانه ٔ شاهنشاهی به ثبت رسیده است . مرقع گلشن در حال حاضر دو بخش دارد بخش نخست دارای 90 ورق و بخش دوم مشتمل بر 43ورق که با توجه به دورو بودن اوراق جمعاً 262 قطعه نقاشی و رسم الخط و تشعیرسازی دارد. (از فهرست مرقعات کتابخانه ٔ سلطنتی تألیف بدری آتابای ص 7 تا11).