واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

برای تأمین امنیت جستجو برآن شدیم تا امکان جستجوی امن را برای شما خوبان فراهم کنیم. با کلیک بر روی این لینک به وب سایت امن (https) هدایت شوید.

کنشمند

لغت نامه دهخدا

کنشمند. [ ک ُ ن ِ م َ ] (ص مرکب ) خداوند کردار و صاحب عمل و آن را کنور نیز گویند یعنی کننده و فاعل و این لغت از دساتیر است . (انجمن آرا) (آنندراج ). کنشگار. (ناظم الاطباء).