واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

برای تأمین امنیت جستجو برآن شدیم تا امکان جستجوی امن را برای شما خوبان فراهم کنیم. با کلیک بر روی این لینک به وب سایت امن (https) هدایت شوید.

کوزی

لغت نامه دهخدا

کوزی . [ زا ] (اِخ ) نام قلعه ای است بلند به طبرستان که ز بس بلندی ، مرغ بر قله ٔ آن رسیدن نتواند و ابر فروتر از آن کله بندد. (از قاموس ، یادداشت به خط مرحوم دهخدا). قلعه ای است به طبرستان که مرغ دراوج پرواز خود بر فراز آن دست نیابد و ابر در نهایت ارتفاع خود بر بالای آن رسیدن نتواند و در فرود قله ٔآن بازماند. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). قلعه ای است در طبرستان ... (از معجم البلدان ؛ ذیل کوزا).