واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

گالری

لغت نامه دهخدا

گالری . [ ل ِ ] (فرانسوی ، اِ) رجوع به گالاری شود.