واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

یوحنا المعمدان

لغت نامه دهخدا

یوحنا المعمدان . [ ح َن ْ نَل ْ م ُ م ِ ] (اِخ ) رجوع به یحیی و یوحنا شود.