واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

امعا و احشا

دیکشنری فارسی به انگلیسی

entrails, viscera