واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

آزردن

فرهنگ فارسی معین

(زُ دَ) 1 - (مص ل .) رنجیدن . 2 - (مص م .) رنجانیدن .