واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

آزردن

فرهنگ فارسی معین

(زُ دَ) 1 - (مص ل .) رنجیدن . 2 - (مص م .) رنجانیدن .