واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

اجر

فرهنگ فارسی معین

( اَ ) [ ع . ] 1 - (اِ.) مزد، اجرت . 2 - ثواب . 3 - (مص م .) مزد دادن .