واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

احتساب

فرهنگ فارسی معین

(اِ تِ) [ ع . ] (مص م .) 1 - شمردن ، حساب کردن . 2 - نهی کردن از کارهایی که در شرع ممنوع باشد.