واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

اریکه

فرهنگ فارسی معین

(اَ کِ) [ ع . ] (اِ.) تخت ، سریر.