واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

استیلا

فرهنگ فارسی معین

( اِ ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) دست یافتن . 2 - (اِمص .) چیرگی ، غلبه .