واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

اسری

فرهنگ فارسی معین

(اَ را) [ ع . ] (ص . اِ.) جِ اسیر؛ بردگان ، اسیران .