واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

اشکوب

فرهنگ فارسی معین

( اَ ) (اِ.) 1 - سقف . 2 - هر مرتبه از پوشش خانه ، طبقه ؛ اشکو و آشکو هم گویند.