واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

اشکوب

فرهنگ فارسی معین

( اَ ) (اِ.) 1 - سقف . 2 - هر مرتبه از پوشش خانه ، طبقه ؛ اشکو و آشکو هم گویند.