واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

اغنا

فرهنگ فارسی معین

( اِ ) [ ع . اغناء ] (مص م .) بی نیاز کردن .