واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

امداد

فرهنگ فارسی معین

(اَ ) [ ع . ] ( اِ.) ج . مدد؛ یاران .