واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

انحاء

فرهنگ فارسی معین

( اَ ) [ ع . ] جِ نحو. 1 - سوی ها. 2 - روش ها.