واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

انژکسیون

فرهنگ فارسی معین

(اَ ژِ) [ فر. ] 1 - (مص ل .) آمپول زدن ، تزریق . 2 - (اِ.) آمپول .