واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

انژکسیون

فرهنگ فارسی معین

(اَ ژِ) [ فر. ] 1 - (مص ل .) آمپول زدن ، تزریق . 2 - (اِ.) آمپول .