واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

انکشاف

فرهنگ فارسی معین

(اِ کِ) [ ع . ] (مص ل .) برهنه شدن ، آشکار شدن .