واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

برسام

فرهنگ فارسی معین

(بَ) ( اِ.) درد سینه ، التهاب پردة بین قلب و کبد.