واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

برهنه

فرهنگ فارسی معین

(ب ِ رَ نِ) [ په . ] (ص .)1 - لخت ، عریان . 2 - آشکار، پدیدار، فاش .