واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

تأمل

فرهنگ فارسی معین

(تَ أَ مُّ) [ ع . ] (مص ل .) نیک نگریستن ، اندیشه کردن .