واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

تبیین

فرهنگ فارسی معین

(تَ) [ ع . ] (مص م .) 1 - بیان کردن . 2 - روشن کردن ، توضیح .