واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

تجانس

فرهنگ فارسی معین

(تَ نُ) [ ع . ] (مص ل .) از یک جنس بودن ، هم جنس بودن .