واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

تحجر

فرهنگ فارسی معین

(تَ حَ جُّ) [ ع . ] (مص ل .) سنگ شدن ، مانند سنگ سخت شدن .