واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

ترسا

فرهنگ فارسی معین

(تَ) [ په . ] (ص فا.) 1 - ترسنده . 2 - مسیحی .