واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

تسامح

فرهنگ فارسی معین

(تَ مُ) [ ع . ] (مص ل .) آسان گرفتن ، مدارا کردن .