واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

پدیدآورندگان و ناشران لغت‌نامه که مایلند لغت‌نامه خود را در واژه یاب با نام خود منتشر کنند با ما تماس بگیرند.

تعمم

فرهنگ فارسی معین

(تَ عَ مُّ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) دستار بستن ، عمامه بستن . 2 - (اِمص .) دستاربندی ، عمامه بندی ؛ ج . تعممات .