واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

برای تأمین امنیت جستجو برآن شدیم تا امکان جستجوی امن را برای شما خوبان فراهم کنیم. با کلیک بر روی این لینک به وب سایت امن (https) هدایت شوید.

تعمم

فرهنگ فارسی معین

(تَ عَ مُّ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) دستار بستن ، عمامه بستن . 2 - (اِمص .) دستاربندی ، عمامه بندی ؛ ج . تعممات .