واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

و اکنون نرم‌افزار آیفون و آیپد واژه‌یاب را به رایگان از اینجا دانلود کنید.

تفطن

فرهنگ فارسی معین

(تَ فَ طُّ) [ ع . ] (مص ل .) دریافتن ، با هوشیاری مطلبی را فهمیدن .