واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دیجی کالا
از نسخه جدید سایت چه انتظاراتی دارید؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال فرمایید.

تفطن

فرهنگ فارسی معین

(تَ فَ طُّ) [ ع . ] (مص ل .) دریافتن ، با هوشیاری مطلبی را فهمیدن .