واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

تندیس

فرهنگ فارسی معین

(تَ) (اِمر.) 1 - صورت ، تصویر. 2 - مجسمه .