واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

پدیدآورندگان و ناشران لغت‌نامه که مایلند لغت‌نامه خود را در واژه یاب با نام خود منتشر کنند با ما تماس بگیرند.

تنسیق

فرهنگ فارسی معین

(تَ) [ ع . ] (مص م .) 1 - نظم دادن . 2 - به هم پیوستن .