واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

تنسیق

فرهنگ فارسی معین

(تَ) [ ع . ] (مص م .) 1 - نظم دادن . 2 - به هم پیوستن .