واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

برای تأمین امنیت جستجو برآن شدیم تا امکان جستجوی امن را برای شما خوبان فراهم کنیم. با کلیک بر روی این لینک به وب سایت امن (https) هدایت شوید.

تنفر

فرهنگ فارسی معین

(تَ نَ فُّ) [ ع . ] (مص ل .) نفرت داشتن ، رمیدن ، بیزار بودن .