واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

تنفر

فرهنگ فارسی معین

(تَ نَ فُّ) [ ع . ] (مص ل .) نفرت داشتن ، رمیدن ، بیزار بودن .