واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

ثمر

فرهنگ فارسی معین

(ثَ مَ) [ ع . ] (اِ.) 1 - میوه ، بار. 2 - حاصل ، نتیجه .