واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

کانال تلگرام واژه‌یاب

ثمن

فرهنگ فارسی معین

(ثَ مَ) [ ع . ] (اِ.) بها، نرخ . ج . اثمان .