واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

دوست دارید واژه‌یاب چه امکانات جدیدی داشته باشد؟ ایده‌های‌تان را برای ما ارسال کنید.
ترجمه مقاله

ثمن

فرهنگ فارسی معین

(ثَ مَ) [ ع . ] (اِ.) بها، نرخ . ج . اثمان .