واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

حض

فرهنگ فارسی معین

(حَ) [ ع . ] (مص م .) برانگیختن ، تحریک کردن .