واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

خشنود

فرهنگ فارسی معین

( ~.) [ په . ] (ص .)1 - راضی . 2 - شادمان .