واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

دموی

فرهنگ فارسی معین

(دَمَ) [ ع . ] (ص نسب .) منسوب به دم ، خونی .