واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

دوما

فرهنگ فارسی معین

[ روس . ] (اِ.)مجلس نمایندگان ملت در کشور روسیه .