واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

دیوث

فرهنگ فارسی معین

(دَ یّ) [ ع . ] (ص .) بی غیرت .