واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

رایکا

فرهنگ فارسی معین

(اِ.) پسر. پسر محبوب ، معشوق .