واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

رق

فرهنگ فارسی معین

(رِ قّ) [ ع . ] (اِمص .) بندگی ، بنده شدن .