واژه یاب

سرویس اینترنتی رایگان جستجوی واژه

w w w . v a j e h y a b . c o m

شارژمان

زکیه

فرهنگ فارسی معین

(زَ یِّ) [ ع . زکیة ] (ص .) مؤنث زکی .